PREVODITELJ

Prevoditelj je osoba koja prevodi tekst s jednog jezika na drugi jezik. Prevoditelji najčešće vladaju s dva strana jezika i prvenstveno prevode tekst sa stranog jezika na materinji jezik. Naši iskusni prevoditelji također prevode s materinjeg jezika na strani jezik, npr. hrvatsko-engleski. U našem timu su i prevoditelji koji prevode sa stranog jezika na drugi strani jezik npr. s engleskog na njemački, s engleskog na francuski ili s engleskog na ruski, s njemačkog na ruski, itd. Ako Vam je u poduzeću potreban prevoditelj trebali biste organizirati profesionalnoga i stručnog prevoditelja. Na tržištu je poprilična ponuda prevoditelja koji prevode na različitim jezičnim kombinacijama, ali velik dio njih nema ni profesionalnu ni stručnu pozadinu. Svi naši prevoditelji imaju potrebno školovanje i bogato iskustvo i ono se može dokazati u obliku diplome ili svjedodžbe. Naši prevoditelji specijalizirani su za određena stručna područja jer jedino na taj način možemo garantirati da će svaki prijevod biti izvršen u dogovorenom roku, čak i onda kad su kratki rokovi. Ako tražite prevoditelja, onda ga najčešće tražite za prijevod dokumenata kao što su ugovori, ponude, opći uvjeti poslovanja ili drugi dokumenti. Svi dokumenti moraju biti točno prevedeni na ciljnom jeziku, a prijevod mora točno odražavati izvorni tekst. Za ovjereni prijevod diplome i svjedodžbe ili drugih službenih dokumenata potreban je stalni sudski tumač. Stalni sudski tumač osoba je koja ima najmanje visoku stručnu spremu i koja je prošla posebnu obuku te ima odobrenje tj. imenovanje Trgovačkog ili Županijskog suda. Jedino sudski tumač smije izdati ovjereni prijevod. Prema tome, prijevod je stvar povjerenja jer onaj tko ne vlada jezikom mora biti siguran da je prijevod točan, kvalitetan i razumljiv.

USMENI PRIJEVOD – TUMAČ

Tumač prenosi izgovoreni tekst s jednoga jezika na drugi. Postoje dvije glavne vrste usmenoga prevođenja – simultano prevođenje i konsekutivno prevođenje. Ako prevoditelj govor prevodi na drugi jezik istovremeno s govornikom, onda je riječ o simultanom prevoditelju, a ako prevoditeljica radi bilješke i poslije toga prevodi na drugi jezik, onda je je riječ o konsekutivnom prevoditelju. Ako vam u posjetu dolazi inozemni partner ili kupac, a pritom imate problema u komunikaciji, onda jednostavno angažirajte naše tumače kako biste se riješili jezičnih prepreka. Naši tumači iskusni su i brzi u svojemu poslu i sigurno nećete gubiti nepotrebno vrijeme čekajući prijevod.

KONTAKTIRAJTE NAS

VIRTUALNI ASISTENT d.o.o.

Varaždinska 52, 10360 Sesvete

Ponedjeljak - petak
9:00 - 17:00

T: +385 (0)1 2059 447
E: [email protected]